Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

dontaskmewhy
Reposted fromsilence89 silence89 viawszystkodupa wszystkodupa
dontaskmewhy
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka viawszystkodupa wszystkodupa
dontaskmewhy
dontaskmewhy
3325 865a
Reposted fromTankistD TankistD viaempathetic empathetic
6796 b33f 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamyniu myniu
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viabeeth beeth
dontaskmewhy
dontaskmewhy
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaoll oll
dontaskmewhy

October 28 2017

dontaskmewhy
8544 e694 500
dontaskmewhy
9957 a5a9 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaskrzacik skrzacik
dontaskmewhy
8577 c448 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viagriber griber
9640 b1b2 500
Reposted fromtwice twice viagriber griber

October 21 2017

dontaskmewhy
4565 2aca
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasmaller smaller
dontaskmewhy
dontaskmewhy
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
dontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl