Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

dontaskmewhy
9549 4160
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadominikm dominikm
dontaskmewhy
1332 0819 500
dontaskmewhy
3195 fc18
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasarazation sarazation
dontaskmewhy
5960 326c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasarazation sarazation
dontaskmewhy
dontaskmewhy
4603 8a51
dontaskmewhy

July 06 2015

dontaskmewhy
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
dontaskmewhy
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viainsanedreamer insanedreamer
dontaskmewhy
dontaskmewhy
6209 aa43
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viadominikm dominikm

July 05 2015

dontaskmewhy
dontaskmewhy
dontaskmewhy
2026 a35b
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamaliwa maliwa
dontaskmewhy

July 04 2015

dontaskmewhy
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerterowska werterowska
dontaskmewhy
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
dontaskmewhy
8885 d986
dontaskmewhy
...
Reposted fromweightless weightless viaraita raita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl