Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

7216 843c 500
dontaskmewhy
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasugarvenom sugarvenom
dontaskmewhy
8408 0ff3 500
dontaskmewhy
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B. Prus
Reposted frombezemnie bezemnie viasugarvenom sugarvenom
dontaskmewhy
0137 cd72 500
dontaskmewhy
7380 bd88
Reposted frommydepht mydepht viadeszcz deszcz

June 22 2017

dontaskmewhy
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth vialenka024 lenka024
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack vialenka024 lenka024
dontaskmewhy
dontaskmewhy
9117 d4bf 500
dontaskmewhy
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viakrolik krolik

June 19 2017

dontaskmewhy
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaczajnikq czajnikq
6141 f13f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasuseo suseo
dontaskmewhy
dontaskmewhy
1128 cc98
Reposted fromDavyJones DavyJones viaskrzacik skrzacik
dontaskmewhy
- Jesteś pewny siebie, co?
- Siebie i tylko siebie.
— Leigh Bardugo – Szóstka Wron
Reposted frompareidolie pareidolie

June 12 2017

dontaskmewhy
3936 7156 500
dontaskmewhy

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viaPoranny Poranny
dontaskmewhy
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via owo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnadwrazliwosc nadwrazliwosc viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl