Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

dontaskmewhy
4603 57a0
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
dontaskmewhy
6204 81ab
Reposted fromnotavailable notavailable vialenka024 lenka024
dontaskmewhy
4353 99c0
Reposted fromsheismysin sheismysin viaagainnagain againnagain
dontaskmewhy
9887 fd1c
Reposted fromMadridista Madridista viaagainnagain againnagain
dontaskmewhy
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. 
— W. Szymborska
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

July 04 2017

7216 843c 500
dontaskmewhy
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasugarvenom sugarvenom
dontaskmewhy
8408 0ff3 500
dontaskmewhy
Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany.
— B. Prus
Reposted frombezemnie bezemnie viasugarvenom sugarvenom
dontaskmewhy
0137 cd72 500
dontaskmewhy
7380 bd88
Reposted frommydepht mydepht viadeszcz deszcz

June 22 2017

dontaskmewhy
5361 7ca7
Reposted fromadaamanth adaamanth vialenka024 lenka024
5677 a844
Reposted fromLittleJack LittleJack vialenka024 lenka024
dontaskmewhy
dontaskmewhy
9117 d4bf 500
dontaskmewhy
6135 a329
Reposted frommaking-love making-love viakrolik krolik

June 19 2017

dontaskmewhy
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaczajnikq czajnikq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl